ҚР ҰҒА Баяндамалары

http://turizm-hit.ru/

Орта-Азиялық ядролық реакциялар деректер базасы: құрылымы,  бағдарламалық құралдары және білім беру ко мпоненттері   5-10

Жасанды Жер с ерігінің орбиталық қо зғалысындағы параметрлік резонанс     11-15

Қазақстан Республикасы ғарыштық технологияларын ко ммерцияландыру    16-23

«Алматы-Бішкек» авто мо биль жолында температура мен ылғалдылықты тәжрибелік зерттеу     24-39

Жол ас фальтбетон жамылғасының төменгі температуралық жарылуындағы өз бетінше ұйымдасу заңдылы қатары     40-65

Жаңа бойлық-сыналы орнақта және тасымалдаушы рольгангте жаймалауды және салқындатуды физикалық мо дельдеу     66-77

Дәйекті деструкция кезіндегі материалдардың фракциялық құрамына арналған қызметтік қатар жинақтылығы мен с о ммасы шегінің талдауы     78-84

Трикло занды сұйық с абынның модельді ерітінділерінде анықтау     85-88

Флотореагенттер қоспаларының колчеданды мысты-мырышты кенге қатысты сорбциялық қасиетері мен флотациялық қаб ілетін зерттеу         89-94

Сравнение р- и d- элементов VII группы периодической системы и применение их парамагнитных свойств     95-100

Алтынның табиғи реакторларын қайта қолдану туралы     101-109

Жаңа технологиялар, оларды медицинада қолданудың келешегі. Қазақстанда енгізу мәс елелері     110-115

Туберкулезге қарсы препаратар мен дәрілік тұрақтылық (әдеби шолу)     116-134

Өндірілген глицеррет қышқылын клиника алды зерттеуін өңдеу және фармакологияға жаңа техно ло гиял ар ды енгізу     135-140

Персонализированная медицина и фармакогенетика     141-145

Эфир майларының және олардың ко мпоненттерінің биологиялық белс енділігі      146-153

Қазақ фило с офияның негіздері және қазақ фило с офиялық ой даму кезеңдері     154-163

Шығыс пен батыс мәдениеттері аясындағы қазақ фило с офияның мәні мен мағынасы    164-172

«Монғол» атау сөз генезисі мәселесі    173-184

Қазақ халқының тарихы филос о фияны түс індіру: проблемалар мен келешегі     185-192

Президент институтының қалыптасуы: с алыстырмалы-құқықтық аспект     193-197

Ғарыштық қызметтің экологиялық қауіпс іздігін қамтамасыз ету саласындағы халықаралық заңнама тәжірибес      198-201

Инновацияның фармацевтика өнеркәс ібіндегі еңгізу: ақш-тын дәрі-дәрмекті дамыту және даму тәжіребесі қазақстанға пайдалы болады     202-208

Қазақтардың дәстүрлі дүниетанымы мен с еніміндегі қой және қошқар культі (археологиялық және этно гр афиялық материал дар бойынша)     209-239

Жұмсақ таңдайдың дыбыс жас алуындағы қызметі: функционалдық анато миясы және қалыпты физиологиясы     240-248