ҚР ҰҒА Баяндамалары

http://turizm-hit.ru/

Сезімталдығы жоғары кремнилі жолақты, үлкенүлкен өлшемді детекторларды жасау   5-8

ADF пакетінің көмегімен тетраоксоферратттар үшін изомерлік Мессбауэрлік ығысуларды бағалау   9-14

Рельстердің дәнекерлеу мәселелері және олардың индукциялық сваркасының келешек тәсілдерінің өндеу жолымен шешу. (1 мәлімет)  15-21

Рельстердің дәнекерлеу мәселелері және олардың индукциялық сваркасының келешек тәсілдерінің өндеу жолымен шешу (2 мәлімет)  22-28

Құрама аудан үшін шеттік есепті потенциал теориясының интегралдық теңдеулер әдісімен шешу  29-33

Қатпарлы  пластинкалардың көлбеу ығысуының деформациясының жуық тербеліс теңдеуі  34-38

Мұнай өнімдері және қоршаған ортаға әсері  39-44

Цемент шикізат шламына беттік активті заттардың әсері  45-48

Дискретті және үздіксіз тәуелділіктердің өзара байланысы және шамаластығы туралы  49-56

Композициялы күкірт–графит электродының кальций хлориді ерітіндісіндегі электрохимиялық қасиеттері  57-64

Жердің сейсмологиялық белсенділігі және айналу режимі  65-69

Экологиялық биотехнологиядаматематикалық модельдеу  70-82

Aspergillus туысы микромицеттерімен α-амилаза ферментінің биосинтезі  83-89

Атом өнеркәсіп объектілерінің маңайындағы тұрғындардың RAD51, XPD және XRCC1 гендерінің полиморфизмдері  90-96

Биологияны оқытуда оқушылардың оқу зерттеу іс-әрекетін қалыптастыру  97-102

Кейс   - биологиядан білім беру үрдісінде  қолданылатын жаңа әдістердің бірі  103-107

Рибофлавинменфлюоресцеинның көзге жеткзгенде ұсталу бағалауының in vivo тәсілдердің өңдеуі  108-114

Ұлы Даланың Ұлы идеясы  115-121

Кәсіптік білім беру педагогикасының философиялық және әдістемелік негіздері  122-126

Қазақстан бизнесіндегі әлеуметтік-этикалық маркетингтің концепциясы  127-131

Белсенді тұлға: махаббат, көшбасшылық және шығармалық диалог феномені ретінде  132-134

Иммануил Кант мұраларының қазіргі заманғы азаматтық қоғам құру мен адамгершілік принциптерін қалыптастырудағы сабақтастығы  135-146

Зияткерлік экономиканың парадигмалары  147-155

Досмағамбетов – көрнекті ғалым, қоғам қайраткері  156-160