ҚР ҰҒА Баяндамалары

http://turizm-hit.ru/

Қараңғы материя галосының тығыздығын ергежейлі галактикалардың динамикасы арқылы бағалау. I  5-10

Асфальтбетон жол жамылғысы – диссипативтік құрылым  11-37

Рельстердің сапасын бағалау мəселелері: мəселелері мен олардың шешімдері  38-46

Бидисперсиялық суспензияда агрегаттардың ыдырау кинетикасын есепке алумен агрегация үдерісін үлгілеу  47-52

2015 жылы Сирия оқиғалардың мысалында сыртқы əсерлеріне жердің жоғарғы қабатының сарқыны  53-58

Нейронды желілер жəне нейроморфты есептеулер  59-70

Титан электродында катодты импульсті тоқпен поляризацияланған қалайы иондарының катодты тотықсыздануына ультрадыбыстық өріс əсері  71-76

Айнымалы токпен поляризацияланған никельдің күкірт қышқылы ерітіндісінде еруі  77-81

Альтернативті энергетика көздеріне көшу мəселесінің қазіргі жағдайы  82-88

Фосфор құрамдас шламдарды тазартуға арналған алюмосиликаттардың физика-химиялық қасиеттері жəне оны қолдану мүмкіншілігін зерттеу  89-95

Аглегуминді тыңайтқыштың ауыл шаруашылығына əсері  96-99

МикроРНК LET-7 жəне MIR-125 өкпе ісігінің патогенезіндегі рөлі  100-108

Тірі ағзада иодтың таралуы мен рөлі  109-122

Табиғи каучук продуценті – (Taraxacum kok-saghyz Rodin) көк-сағыз бақбақ дəндерін капсуляциялау. көк-сағыздың майда дəндер мəселесін шешу  123-127

Thermoascus aurantiacus саңырауқұлағының β-глюкозидаза кДНҚ-сының S. Cervisiae клеткасында экспрессиясы  128-136

Жылыжай технологияларындағы жаңғыртылмалы энергетика  137-146

Қазақ демократиялық интеллигенциясы жəне қазақ тілінің қолданысын дамытудың кейбір мəселелері  147-152

Қазақстанда əлеуметтік кəсіптерлікті дамыту мəселелері  153-161

Саяси жарнама: мəні жəне негізгі түсініктері  162-167

Қазіргі қазақ поэзиясындағы діни сарындар  168-174

Бахтиннің мəдениеттанушылық модельдерінің байланысы  175-178

Қазақстандағы қонақ үй бизнес: қазіргі жағдайы жəне даму векторы  179-184

Қазақстандағы шағын кəсіпкерлік инновациялық инфрақұрылымының қазіргі жағдайы  185-198

Қазақстан өнеркəсібіне инвестициялар тартудың стратегиялық бағдарлары  199-209

Бизнес-кадрларды даярлауда кластерлік жүйені қалыптастыру  210-218

Қазақстанның азық-түлік қауіпсіздігі  219-223