ҚР ҰҒА Баяндамалары

http://turizm-hit.ru/

Жылулық нейтрондардың катализдық қоспамен (Pb, Bi, Po) шексіз ортада əсерлесуін модельдеу   5-9

Модификацияланған сирек LMS-ағатын алгоритмнің көмегімен жүйелерді сəйкестендіру   10-16

Тығыздық функционалы теориясы негізінде металл сынап бетінің аммоний негіздерімен өзара əсерін талдау   17-22

Тығыздық функционалы теориясы əдістерімен күмістің төрт атомды кластерінің кремний диоксидінің бетімен өзара əсерін талдау  23-30

Мощная база научно- инновационной системы  31-35

Уақыт факторы мен жаппай жарылыс жұмыстарын ескере отырып, тау жыныстарының тұрақтылығын жəне карьер кемері беріктігінің құрылымдық- тектоникалық ерекшеліктері мен физика-механикалық қасиеттерін зерттеу  35-44

Ультрадисперсті шикізат қолдануымен алюминий ұяқалыбы негізінде композициялық материалдарды алуы  45-52

Физикалық үлгілеу əдісін қолданып үздіксіз бойлық-сыналы орнақта алюминий қорытпасынан жасалған қаңылтырды ыстықтай жаймалаудың технологиясын өнде  53-65

Тіректі- бұрылысты механизмді гелиостатты басқару үшін РІС микроконтроллер негізінде Күн қозғалысын бақылау жүйесінің электронды схемасы  66-71

Жану процесін ығыстырған пиролиз оттық жағдайында шырағдандағы көмір азотының əрекеті  72-77

Тасымалдау жəне агрегациялау процестерінің математикалық моделінде релаксациялық ядроларының əдісі  78-86

XILINX WEBPACK ISE автоматтандырылған жобалау жүйесімен танысу, қарапайым логикалық AND3 элементін жасау  87-92

Сирек жер металдарын бөліп ала отырып, Құндыбай кенорнының кендерін күкірт қышқылды ашу  93-101

Салицил қышқылының гидразинолизін ионитті катализатор қатысында зерттеу  102-107

Өсімдік полифенолдарының ісікке қарсы əсерлері  108-115

Қазақстан популяциясындағы этникалық топтардағы сүт безі ісігі диагнозымен пациенттер арасында көп дəріге тұрақтылық (MDR1) генінің rs1128503 жəне rs1045642 вариабельді полиморфты локустары  116-122

Қазақ хандығының қаржы жүйесі туралы кейбір құжаттар  123-133

Сабақ талдаудың нəтижеге бағытталуы  134-139

Қазақстанның басқа əлемдік факторларымен саяси-экономикалық ынтымақтастығы  140-149

2015 жылғы Жамбыл жəне Павлодар облысындағы экспедициялық жұмыс бойынша есеп  150-155

Түркі руникалық жазба ескертікштері Қазақстан тарихының дереккөзі ретінде  156-166

Стратегиялық басқарушылық есепте шығындарды топтастыру мəселелері  167-171

Банктегі нарықтық тəуекел: мақмұны жəне басқару қағида- лары  172-178