ҚР ҰҒА Баяндамалары

http://turizm-hit.ru/

Аккрециялық газды диск пішінінің аккрецияланушы жұлдыздардың орбиталық сипаттамасына əсері      5-13

Екі матрицалы фотометрдің басқару жүйесі      14-19

50 жəне 65 Мэв энергиядағы альфа-бөлшектердің 11 вядроларында шашырау құбылыстарын зерттеу   20-25

Нейтронды жұлдыздардың кристалдық торларындағы фонон-фононды əсерлесулер    26-33

Тығыздық функционал теориясының əдістерімен металоцендердегі химиялық байланыстың талдауы    34-41

Материалдардың бүлінуі кезіндегі механикалық жəне жылулық энергияның өзара байланысы    42-49

Жабық ұсақтау циклда алтынның жиналуының заңдылығын зерттеу    50-54

Қазақстанның мыс жəне мыс-мырышты кендерін рентгенорадиометриялық байыту    55-62

Төмендетілген қысым кезіндегі мышьяктың диффузия коэффициентін анықтау    63-69

Қазақстан республикасындағы кіші жəне орта бизнестің инновациялық қызметінің дамуы    70-79

Шағын инновациялық кəсіпкерлікті венчурлық қаржыландыру    80-86

аккрециялық газды диск пішінінің аккрецияланушы жұлдыздардың орбиталық сипаттамасына əсері    87-95

Екі матрицалы фотометрдің басқару жүйесі     96-101

50 жəне 65 Мэв энергиядағы альфа-бөлшектердің 11 вядроларында шашырау құбылыстарын зерттеу      102-107

Импульсі 22,4 ГэВ/С антипротон- протондық аннигиляцияда жəне протон мен антипротонның зарядынан айырылу реакциясында оқиға құрылымын талдау         108-112

Күн энергиясының фотоэлектрлік түрлендірілуі: KAZPVжобасының жағдайы мен қолдану келешектері         113-117

Атомдардың орнын басу əдісімен синтезделген эпитаксиалды SiC қабыршақтарының Құрылымы            118-124

Жылуалмасу процестерін басқару мысалындағы технологиялық процесті басқарудың гибридтік жүйесін əзірлеу туралы мəселелер          125-131

Нуклеаттардың жоғары концентрациясы жағдайларында кластерлік дисперсиялар түзілуінің ерекшеліктері           132-138

Жылу энергетикалық қондырғылардың капиллярлық-кеуектік жаңа класты салқындату жүйелеріндегі жылумассаалмасуды зерттеу           139-145

ТМД елдерінде рельстерді қолдану тəжірибесі жəне оның мемлекетаралық стандартты өндіру үшін қолдануы         146-155

Жол құрылымының кернеулі-деформациялық күйіне жерасты коллекторының əсері              156-172

Тəжделуші электрод бетінің қисықтық радиусын анықтау тəсілі       173-179

Жүк көтергіш иінтіректі механизмді Apm winmachine компьютерлік жүйесі көмегімен жобалау        180-185

Көмір қалдықтары мен көмір қоқыстары негізінде брикетті отын алудың тиімді көрсеткіштерін жасау            186-192

Материалдардың бүлінуі кезіндегі механикалық жəне жылулық энергияның өзара байланысы               193-200

Гидрофобты агенттерді инкапсуляциялауда пикеринг эмульсиясын қолдану      201-208

Əр түрлі орталарда стационарлы емес тоқпен поляризациялау кезіндегі күкірттің электрохимиялық қасиеті      209-213

Композициялы күкірт- графит электродын қолдану арқылы мырыш сульфидін электрохимиялық жолмен алу      214-221

Совместное восстановление ионов цинка и сульфит-ионов на в стеклографитовом электроде       222-230

Жабық ұсақтау циклда алтынның жиналуының заңдылығын зерттеу          231-235

Қазақстанның мыс жəне мыс-мырышты кендерін рентгенорадиометриялық байыту          236-244

Төмендетілген қысым кезіндегі мышьяктың диффузия коэффициентін анықтау          245-251

Йеллоустон Жанартауы. Ғылыми аңыз бен шындық         252-256

Дəріге тұрақты метастаздардың өсуіне жаңа табиғи препараттардың цитостатиктермен біріктірген кездегі фармакологиялық əсері        257-261

Клиникаға дейінгі зерттеулерде дəрілерге тұрақты метастаздардың пайда болуын анықтау          262-267

Жамбыл облысы «Бапыш-Сейсенбай» шаруа қожалығында өсірілетін жылқы популяциясындағы түстердің таралу ерекшіліктері         268-274

Функционалдық тағамдық өнімдер. Түйе сүтінен алынатын сүтқышқылды өнімдер       275-284

FXVII–XVIIIғғ. Моғолстан жəне ұйғыр мемлекеттерінің құлауы         285-301

Экономиканың тұрақты дамуы мəселелері жəне оның климаттың ғаламдық өзгеруіне тəуелділігі жайлы      302-308

Шет елдердегі көрме қызметінің даму үрдістерін талдау    309-315

Саяси менеджмент: түсінігі, құрылымы жəне негізгі түрлері     316-323

Экономиканың нақты секторындағы еңбекті ынталандыру: қағидалары мен əдістері     324-331

Діни экстремизм мəселесінің саясаттанулық қыры        332-338