ҚР ҰҒА Баяндамалары

http://turizm-hit.ru/

Ауыр вакуумдық газойль крекингіндегі монтморилло- нитте алюминиймен пилларирленген цеолитқұрамды (HY+HZSM-5) катализатор 5-13

Адами потенциалының даму индексі: заманауи əлемдегі Қазақстанның орны 14-19

Система оплаты и стимулирования труда на предприятиях реального сектора Казахстана 20-26

Білім беру ұйымдарының даму процесінің құрамдасы ретіндегі кадрлық резервпен жұмыс жасау 27-33

Инерциялық термоядролық синтез плазмасының транспорттық қасиеттері 34-42

Инерциялық термоядролық синтез плазмасының транспорттық қасиеттері 43-52

Өзіндік ұйымдастыру үрдістерінің түсінігінде Больцман-Шеннон энтропиясының рөлі 53-61

Қара сланецтен ванадийді күкүрт қышқылды атмосферлі- автоклавты шаймалау 62-69

Молибден электродының натрий гидроксиді ерітіндісіндегі электрохимиялық қасиеті 70-76

Байкал көлі – көмірсутектердің табиғи реакторыв 77-84

Бидайдың хитиназалық кешені жəне оның кейбір қасиеттері 85-93

Парниктік газдар шығарындыларын азайту автоматтандырылған басқару жүйесін жану процесі биогаз математикалық модельдерін əзірлеу 94-105

Хемосорбциялық аппаратта гидродинамикалық жағдайды жəне конструкциялық ерекшеліктерін ескере отырып ағындардың құрамын есептеу 106-114

Қазақ мəдениетіндегі білім беру жүйесінің бастаулары мəселесіне 115-121

Қазақстан республикасы өңірлерінде интеллектуалды əлеуетпен қамтамасыз ету саласындағы инновациялық қызмет деңгейін модельдеу жəне бағалау 122-130

Заманауи қазақ ойшылдарының дінтанулық мұраларындағы адам мəселесі 131-140

Трансформация бизнес-білім беру: инновациялық тəсіл 141-150

Алтай қасқыржидегін (Daphnealtaicapall.) In vitro мəдениетіне енгізу 151-160

Қазақстандағы емдік-сауықтыру туризм үрдістерінің мəселелер мен ағымдары 161-166

Қазақстан энергетикалық секторының даму үрдістері 167-175

Психикалық дамуы тежелген балаларды психологиялық қолдау 176-182