ҚР ҰҒА Баяндамалары

http://turizm-hit.ru/

Астрофизикалық энергияларда 16 O(p,p) 16 O серпімді шашырау процесінің дифференциалдық қималары бойынша жаңа өлшеулер       5-10

Тығыздықтың функционал теориясын қолданып триазолоксидтердің түзілу реакциясының механизмін зерттеу       11-18

Тұлғаның аутентификациясы аясындағы есептерді шешудегі нейрожелілік технологияларды Қолдану     19-22

Механизмы действия полифенольных соединений на раковые клетки простаты     23-30

Күндізгі стационардағы төсек орындарының пайдалануды бақылау жəне талдау    31-34

Буддизмнің философиялық жəне этикалық құндылықтары    35-41

Алюминий қорытпаларының профильдер өңдірісіне талдауы    42-46

Жылумен қамту жүйелерінің құбырларындағы шөккен қақтардың құрамы жəне олардың жуғыш ерітінділер таңдаудағы рөлі    47-51

Тұлғаның аутентификациясы аясындағы есептерді шешудегі нейрожелілік технологияларды қолдану    52-56

Радиэлектрондық құрылғылардың баспа платаларының сенімділігін аппараттық түрде жүзеге асыру    57-61

Сулы типті тазалайтын бағаналарда ауқымды əсерінің математикалық модельдеу    62-67

Изоникотин қышқыл гидразиді туындыларының синтезі мен қасиеттері    68-78

Число  саны жəне сандардың дағдылы қатары    79-85

Химиялық реакторлардағы концентрациялық осцилляциялар жəне жылжымалы фронттар. Математикалық үлгілер жəне оларды талдау    86-95

Химиялық реакторлардағы концентрациялық осцилляциялар жəне жылжымалы фронттар. Сандық эксперимент    96-106

Менделеевтің периодтық системасындағы ІV - периодының байланыстырушы d - элементтері    107-111

Қырыққабаттытүнгі көбелектің жапырақты ағаштар үшін зиянкестігі (Mamestra Brassicae (Linnaeus, 1758)    112-117

Маңғыстау облысы тұрғындарының қалқанша безінің функционалдық ерекшеліктері    118-123

Цианобактерия Spіrulіna-ның биологиялық сипаттамасы мен биотехнологиядағы рөлы    124-129

Қатерлі қуық асты ісігіне табиғи полифенолдар қосылыста- рының əсер ету механизмдері    130-140

Бруцеллез қоздырушыларының эпидемиологиялық бақылауын жетілдіруге арналған Қазақстан аумағында айналымда жүрген Brucella SPP штаммдарының молекулалық-генети- калық типтелуі.    141-149

Оңтүстік жəне оңтүстік-шығыс қазақстандық Aegilops Cylindrica жəне Aegilops Tauschii популяцияларының филогенетикалық талдауы    150-155

Астана қаласының маңындағы геоэкожүйелеріндегі топырақ жамылғысының физикалық қаситеттері    156-160

Триполиға итальян əскерлерінің шабуылы, Мұстафа Кемаль жəне оның жауынгерлерінің жаумен күреске шығуы   161-171

К Мемлекет жəне құқық теориясы методологиясы жəне пəні мəселесіне     172-178

Роль Түйенің қазақтардың тіршілікқашы жүйесіндегі рөлі     179-192

a

«Мəңгілік ел» – рухани эволюцияның жаңа сатысы     193-198

Қазақстанның моноқалаларындағы инновациялық кəсіпкерліктің даму мəселелері     199-205